Çalışma İlişkilerine Giriş

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi

Çalışma Kavramı
Hayvan Faaliyetleri ile İnsanıun Çalışması Arasında ki Ayrım
Çalışma-İşgücü Arasındaki Ayrım
Çalışma (emek) Süreci

Çalışmanın sonuç ve unsurları
Üretim araçları/İş Aletlerinin Gelişmesi
Üretim İlişkileri

İnsanın Çalışmaya Yüklediği Anlamlar
Çalışmanın Tarihsel Biçimleri

İlkel Toplumlar

Toplayıcılık
Avcılığın gelişimi

Tarım ve hayvancılığa geçiş

İşbölümünün Doğuşu ve Gelişimi

İlk işbölümü/doğal işbölümü
işbölümünün çeşitlenmesi

Artı ürün/artık ürün/gerekli ürün/sosyal artık ürün/birikim
Özel mülkiyetin ortaya çıkışı
Toplumsal sınıfların belirmesi
Köleci Toplumlarda Çalışma

Köle çalışmasının özellikleri
Köle işgücünün kaynakları
Köle çalışmasının zayıf yanları

Feodal Toplumlarda Çalışma

Feodal toplumda sosyal sınıflar

Tarımsal üretimde çalışma ve çalışanların statüleri
Zanaat/ Lonca sisteminde çalışma ve çalışanların statüleri

Feodal toplumun çöküşü

Kapitalizmin Doğuşu

Kapitalizmde sosyal yapı ve sosyal sınıflar
İşçi sınıfının ortaya çıkışı ve Sanayi Devrimi

Metalaşmanın yaygınlaşması
Mülksüzleşme/İşçileşme süreçleri
Ücretliliğin genişlemesi

İşçi kavramı
İşçi (ücretli) çalışma

Ücret
Bağımlı çalışma

teknik bağımlılık
yönetsel bağımlılık

 İşçiler arasında rekabet
Sanayi devriminde çalışma koşulları

tablo

Kaynaklar: -İlgili metinlere YÖK dersleri kapsamında  https://dys.mu.edu.tr/course/view.php?id=21085 adresinden ücretsiz erişebilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme

  • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.