ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

(SEÇMELİ)  Yüksek Lisans Bahar Dönemi Dersi

 • Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkışı
 • ÜÇÖ’nün Kurulması 
 • UÇÖ’nün Yapısı, İşleyişi 
 • UÇÖ’nün Sözleşme ve Tavsiye Kararları
 • UÇÖ’nün Denetim ve İzleme Yöntemleri
 • UÇÖ ve Türkiye İlişkileri  (SC) (Taslak-15 Mart 2024) (Teslim-31 Mart 2024)
 •  Küreselleşme Sürecinde UÇÖ 
 • Avrupa Konseyi ve Avrupa Sosyal Şartı 
 • AB’nin Yapısı, Kurumları ve Hukuk Kaynakları (SC)
 • AB Sosyal Politikasının Kaynakları 
 • AB Sosyal Politikası Konuları 
 • Soft Hukuk ve Eşgüdümün Açık Yöntemi
 • AB’de Sosyal Ortaklar ve Diyalog 
 • AB’de İşletme Komiteleri 
 • Değerlendirme ve Sonuç 

 • Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:
  Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az ikisini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.
  Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye “0” (sıfır) notu verilecektir.

  Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.
  Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.
  Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.
  Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.
  Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.

 • Sorumlu olunan kaynak:
  Pir Ali Kaya (edit.), Uluslararası Sosyal Politika, Teorisi, Uluslararası Çalışma Normaları ve Güncel Gelişmeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. [Dönem sonu ve bütünleme sınavına esas kaynak]
 • Ödev hazırlama sırasında esas alınacak temel kaynaklar:
  Mesut Gülmez, Uluslararası Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.

  Mesut Gülmez, Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.
  Aziz Çelik, Avrupa Birliği Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, Kitap yay., İstanbul, 2006

 • Ölçme ve değerlendirme:
  Ara sınav ödev, dönem sonu ve bütünleme sınavları ise klasik yazılı olarak yapılacaktır.