Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Seçmeli Güz Dönemi Dersi

 1. Giriş-Açıklama-Bilgilendirme 
 2. Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi
 3. Sosyal güvenlik sistemlerinin türleri ve soysal güvenlik programları
 4. Sosyal güvenlik harcamaları, sosyal dayanışma ve kuşaklararası sosyal dayanışma sorunları 
 5. İşgücü piyasası, istihdam ve sosyal güvenlik
 6. Nüfus yapısı ve sosyal güvenlik
 7. Toplumsal cinsiyet ve sosyal güvenlik 
 8. Enformel istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik açığı
 9. Sosyal güvenliğin finansmanı ve gelir dağılımı 
 10. Göç, sosyal dışlanma, gelir güvencesizliği ve yeni sosyal riskler 
 11. Sosyal güvenlik programların bireyselleştirilmesi ve özelleştirilmesi 
 12. Sağlık sistemlerinin sorunları
 13. Emeklilik sistemlerinin sorunları 
 14. İşsizlik karşısında koruma
 15. Sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin sorunları
 16. Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin güncel sorunları 
 17. Türkiye’de sosyal sigorta sisteminin güncel sorunları

  Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından birini seçerek ödev hazırlanmalıdır. 
 • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.
 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.
 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.
 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.
 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 1 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.

Ölçme ve değerlendirme:

 • Arasınav  rapor ödev, dönem sonu ve bütünleme sınavları klasik yazılı  biçiminde yapılacaktır.

Sorumlu olunan kaynaklar:

 • Ali GÜZEL, Ali OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta ya. İstanbul, 2013. (s. 1-100)
 • Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006.
 • Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. (içinde aşağıdaki iki bölüm) (Bu eseri öğrenci kendi olanaklarıyla edinecektir)