Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi

(SEÇMELİ)  Doktora Bahar Dönemi Dersi

Çalışmada sağlık ve güvenlik -Derse Giriş
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Kanunun kapsamı 
  • İşverenin genel yükümlülüğü
  • Risklerden korunma ilkeleri
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
   • İşyeri hekimleri
   • iş güvenliği uzmanları
  • Tehlike sınıfının belirlenmesi
  • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
  • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  • Tahliye
  • Çalışmaktan kaçınma hakkı
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  • Sağlık gözetimi
  • Çalışanların bilgilendirilmesi
  • Çalışanların eğitimi
  • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  • Çalışanların yükümlülükleri
  • Çalışan temsilcisi
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  • İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
  • Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
  • Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
 • Çalışmada sağlık ve güvenlik riskleri
  • Biyolojik riskler
  • Kimyasal riskler
  • Fiziksel riskler
  • Psiko-sosyal riskler
  • Ergonomik riskler
 • Çalışmada sağlık ve güvenlik riskleri değerlendirme ilkeleri
 • Toplumsal cinsiyet 
 • Ekonomik sektörler
 • Avrupa Birliğine uyum
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri
 • İstatistikler

Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:
Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az ikisini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye “0” (sıfır) notu verilecektir.
Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.
Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.
Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.
Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.
Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.

Print Friendly, PDF & Email