Yayınlar

Kitap:

Kitap Bölümleri:

Makaleler:

Basılı Bildiriler:

Sözlü Bildiriler:

 • Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Hakkı“, Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku, Sempozyum (15 Mart 2019), Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.
 • “Yaşlılık ve Yoksulluk”,  2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, ‘Sosyal dışlanma ve yaşlılık’, (21-22 Mart 2018), İzmir.
 • Türkiye’de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar“, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri ve Sosyal İçerme, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü Konferansı No. 2, (20 Mayıs 2016), izmir.
 • Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri“, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (23-24 Kasım 2015), Ankara
 • Sosyal Yardımlar“, İnsani Güvenlik ve “Sosyal Yardımlar”: Tanım, Kaynaklar, Uygulama2015Denetim, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul, 2015. Sunu dosyası (.pdf)
 • Sosyal Koruma Kavramı ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Koruma Yaklaşımı“, I. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu (17-18 Ekim 2014), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Getirdiği Yeni Düzenlemeler”, Türkiye’de Çalışanların sağlık ve Güvenliği Paneli, Düzenleyen-Muğla Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu, 09 Mayıs 2013, Muğla.
 • Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1 (Sendikalar Yasası ve Örgütlenme Özgürlüğü), 26 Ocak 2013, Birleşik Metal-İş, İstanbul.
 • “Ücretler”, DEÜ ve Türk-İş Sendikacılık Akademisi, 06 Ocak 2013, İzmir.
 • Türkiye’de Çalışan Yoksullar“, Koç Üniversitesi Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor Konferansı (15-16 Haziran 2012).
 • “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu (13 Nisan 2012, Ankara).
 • “Çalışma İlişkisinde Güvencesizlikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Politika Kulübü, Çalışma Yaşamında Güvencesizlikler Paneli (20 Mart 2012, İzmir).
 • “Enformel İstihdamın Sosyal Bütünlük ve Gelişme Üzerine Etkisi”, 13. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı,  Cumhuriyet Üniversitesi (20-21 Mayıs 2011, Sivas).
 • “Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar”, Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, (12-16 Mayıs 2008) Atatürk Kültür Merkezi.
 • “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Ankara Tabip Odası, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamı Sempozyumu (05 Mart 2006), Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • “Genel Sağlık Sigortası”, Moderatör, Sağlık Güvenliği Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu (12 Nisan 2007).
 • “Yasa Tasarısı Gerekçelerinin Değerlendirmesi”, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları ve Sosyal Güvenlik Hakkı Paneli (24 Ekim 2005).
 • “Enformel Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar”, Konuşmacı, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli (16 Aralık 2005).
 • “Endüstri İlişkileri Sisteminin Ekolojik Genişlemesi Karşısında İşçiler ve Sendikaları”, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Kasım 1997, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1997, Ankara, s.157-158. (Ulusal Kongrede Sunulmuş ve Özeti Basılmış Bildiri).

TÜBİTAK Proje Çalışmaları:

 • 123K434, “Kim Kazanıyor, Kim Kaybediyor? Türkiye’den Almanya’ya Göç Eden Sağlık Çalışanı Profesyonellerin Göç Dinamikleri ve Geri Dönüş Eğilimleri Üzerin Bir Araştırma”, (TÜBİTAK 1001 destekleri kapsamında), Araştırmacı, devam ediyor.
 • 107K533, “Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sorunu Olarak Kamu Hizmetlerinde Çalışanlara Yönelik İşyeri Şiddetinin Nedenleri Ve Etkileri”, Araştırmacı/Uzman, Sonuçlandı, SOBAG – Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu, 3501 – Kariyer, ARDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.02.2008 – 01.02.2011.

Kurul Üyelikleri

Bilimsel Toplantı Düzenleyiciliği:

 • Sempozyum Düzenleyici Kurul Üyeliği, AB Üyelik Sürecinde Sendikalar Sempozyumu, Muğla Üniversitesi (05 Mayıs 2006).
 • Panel Düzenleyici Kurul Üyeliği, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16 Aralık 2005)