Kategori: Genel

AKP İktidarında Sosyal Sigortalar/Recep Kapar

(içinde) Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. https://iletisim.com.tr/kitap/himmet-fitrat-piyasa/9073   GİRİŞ Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin en önemli unsuru olan sosyal sigortaların gelişimi önemli eksikliklerle ve oldukça yavaş bir biçimde gerçekleşmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı öncesinde, toplumun geniş kesimleri bakımından sosyal güvenlik bir hak haline gelmiş olmasına ve toplumun …

Devamını oku

Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri/ Recep Kapar

(içinde) Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler (Edit.: Pir Ali Kaya), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. https://www.umuttepeyayinlari.com/uluslararasi-sosyal-politika GİRİŞ “Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olan Uluslararası Çalışma Örgütü  (UÇÖ) birçok farklı özelliği yapısında barındırmaktadır. UÇÖ ürettiği sözleşme ve tavsiyeler aracılığıyla uluslararası çalışma standartlarını oluşturur. Diğer yandan yetkili olduğu alanlarda üye ülkelere teknik yardım sağlama …

Devamını oku

Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları/ Recep Kapar

(içinde) Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum (Derleyen Songül Sallangül vd.), Bağlam Yayınları, İstanbul. https://www.baglam.com/home/book/turkiyede-multecilik-zorunlu-goc-ve-toplumsal-uyum GİRİŞ Tarihsel süreçte insan haklarının gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve güvence altına alınması yönünde ulusal ve uluslararası alanlarda önemli adımlar atılagelmiştir. Bu ilerlemelere rağmen, dünya genelinde çok sayıda insanın çeşitli nedenlerle insan hakları tanınmamakta, ihlal edilmekte veya tam olarak gerçekleştirilmemektedir. Günümüzde …

Devamını oku

Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması/Recep Kapar

(içinde) Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler (Derleyenler: Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan Hekimler), Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2023. https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/emegin-hallerine-dair-yuzlesmeler/ GİRİŞ İstihdam edilenlerin işteki durumları, diğer bir deyişle çalışma statüleri, “ücretli, maaşlı veya yevmiyeli”, “ücretsiz aile çalışanı”, “işveren” ve “kendi hesabına çalışan” biçiminde sınıflandırılmaktadır. Sosyal politika önlemleri, her ne kadar günümüzde toplumun tümünü …

Devamını oku

Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri/Recep Kapar

(içinde)Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa, (Der.) Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2017. https://notabene.com.tr/urun/insana-karsi-piyasa-turkiye-de-saglik-ve-sosyal-guvenlik/ GİRİŞ “Dünya genelinde sosyal yardımları, istihdam programları ile ilişkilendirmeye dönük eğilimler son yıllarda güçlenmiştir. Bu çerçevede çalışma gücü bulunan fakat çalış(a)mayan veya yoksul olanların sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için çalışma/istihdam programlarına katılma zorunluluğu getiren uygulamalarda …

Devamını oku

Türkiye’de Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Sorunları/Recep Kapar

(içinde) Zor Zamanlarda Emek: Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları  (Derleyenler: Ahmet Makal ve Aziz Çelik), İmge Kitapevi, Ankara, 2017. https://www.imge.com.tr/kitap/zor-zamanlarda-emek-turkiye-de-calisma-yasaminin-guncel-sorunlari-ahmet-selamoglu-9789755338828 Giriş İnsanlar yaşamak için çalışsa da, çalışmak insan sağlığına ve yaşamına zarar veren bir uğraştır. Günümüzde işyerleri, üretim süreçleri ve çalışma ortamları insanlar için en tehlikeli yerlerdir. Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) tahminlere göre dünyada günde 6 bin …

Devamını oku

Türkiye’de Sosyal Yardım Sisteminde Çalışma Yoklaması/Recep Kapar

(içinde) Sosyal Yardım Alanlar, Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri (Derleyen Denizcan Kutlu), İletişim Yayınları, İstanbul, 2018 https://iletisim.com.tr/kitap/sosyal-yardim-alanlar/9558 Giriş Türkiye’de yeni gelişmekte olan sosyal yardım sistemi, farklı nitelikteki özel grupları ayrı ayrı kapsayan çok sayıda programdan oluşan, bütünsellikten uzak ve parçalı bir nitelik taşımaktadır. Programların özel grupları kapsama amacı, ayrıntılı yoklamaları zorunlu kılmaktadır. Yoklama …

Devamını oku

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Politikalarında Toplumsal Cinsiyet/ Recep Kapar

Kitap Bölümü: (içinde) 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet (Derleyenler: Saniye Dedeoğlu- Adem Yavuz Elveren), İmge Kitapevi, Ankara, 2015. https://www.imge.com.tr/kitap/2000-ler-turkiye-sinde-sosyal-politika-ve-toplumsal-cinsiyet-derleme-9789755338224 Giriş “Kadın istihdamına ilişkin yapılan çalışmalarda istihdamın niceliksel boyutu, istihdam olanakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi, gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ile sosyal güvenliğin kapsamı gibi konular öne çıkmaktadır. Ancak kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları …

Devamını oku

2023-2024 son sınıfları ile

2023-2024 öğretim yılı  son sınıfları ile  son dersimizi yaptık.  Sevgili gençler yolunuz açık olsun, hep iyi haberleriniz gelsin.

TÜBİTAK 1001 Destekli Proje

Proje faaliyetlerine ilişkin olarak “Hekim Göçü”  web sitesi hazırlanarak yayına geçmiştir. https://hekimgocu.wixsite.com/hekim TÜBİTAK 1001 kapsamında  “Türkiye’den Almanya’ya Göç Eden Sağlık Çalışanı Profesyonellerin Göç Dinamikleri ve Geri Dönüş Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma” projesinin desteklenmesi kabul edilmiştir. https://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-uyelerimiz-ve-ogrencilerimizin-tubitak-1001-destekli-proje-basarisi-62297

Muğla ve Antalya’nın en yüksekleri: Uyluk ve Kızlar Sivrisi yaz çıkışları

Yeni Makale: Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları

Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları, Bilgi Üniversitesi Reflektif Dergisi, Cilt 4 Sayı 2 (2023): Haziran. (https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.106)

Yeni Kitap: Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları

Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları, Paradigma Akademi Ya., Çanakkale, 2023.

Yeni Kitap Bölümü: Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması

“Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması“, (içinde) Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler (Derleyenler: Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan Hekimler), Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2023. Kitaba ve içindekilere erişmek için: https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/emegin-hallerine-dair-yuzlesmeler/

2022-202 öğretim yılı  son sınıfları

2022-2023 öğretim yılı  son sınıfları ile  son dersimizi yaptık. Yolunuz açık olsun, hep iyi haberleriniz gelsin.  

İfade özgürlüğü

İnsan hakları Avrupa Mahkemesine göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümünün saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bulduğu bilgi ve düşünceleri de korur ve kapsar. ” (..) saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de  demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir” (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi)

2021-2022 öğretim yılı son sınıfları

2021-2022 öğretim yılı  son sınıfları ile  son dersimizi yaptık. Yolunuz açık olsun, hep iyi haberleriniz gelsin.

Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi

Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. Tam metin indir: (.pdf) e-kitap Bilgi: İçindekiler, Kaynakça ve Kapak için bkz.: TBMM Kütüphanesi Katalog Kartı (.pdf) (.html) Değerlendirme: Özcan Kesgeç, “Sosyal Politikasızlığın Maliyeti “Yeni Sol” ve DİSK”,  DİSK Sosyal İş Gazetesi  (17 Şubat 2006).  (.html) Tanıtım: Çalışma ve Toplum Dergisi, Birleşik …

Devamını oku

Yayınlar

Kitap: Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları, Paradigma Akademi Ya., Çanakkale, 2023. Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. Kitap Bölümleri: “Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması”, (içinde) Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler (Derleyenler: Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan …

Devamını oku

Özgeçmiş

Recep Kapar 1969 yılında Muğla Merkez ilçede doğmuştur. İlköğretimini Dumlupınar İlkokulu’nda ve Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra Muğla Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümüne devam etmiştir. Ardından Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümüne kaydolmuştur. Ancak bir süre sonra kaydını kendi isteği ile sildirerek, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi …

Devamını oku